7 Ιουλίου 2017

Οδηγίες για του ομογενείς υποψήφιους σπουδαστές


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Αργυρόκαστρο, 05Ιουλίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο ενημερώνει τους υποψήφιους ομογενείς σπουδαστές για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας ότι
κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει από την Πέμπτη6Ιουλίου 2017έως και τηνΠέμπτη 13 Ιουλίου 2017μέσω του συνδέσμου https://www.minedu.gov.gr ενότητα Εκπαίδευση -> Εξετάσεις -> Έλληνες του Εξωτερικού -> Μηχανογραφικό και στο πεδίο «βαθμός απολυτηρίου» η συμπλήρωση θα γίνει ως ακολούθως:
Ακέραιος 0
Αριθμητής 0
Παρανομαστής 100
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από την Προξενική μας Αρχή, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017(ώρα 12:00) και στη συνέχεια θα τα προωθήσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε είναι τα ακόλουθα:
1) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης (Diploma), κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συνοδευτικό έγγραφο με τις ακόλουθες θεωρήσεις:
2) Βεβαίωση Διεύθυνσης Παιδείας από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, καθώς και ότι ο τίτλος σπουδών σας παρέχει τη δυνατότητα να σπουδάσετεσε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (Επικύρωση από Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών και Γ.Π. Αργυροκάστρου )
3) Βεβαίωση Σχολείου για την πλήρη φοίτησή σας τουλάχιστον στις (2) τελευταίες τάξεις (Επικύρωση από Διεύθυνση Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών και Γ.Π. Αργυροκάστρου)
4) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου και ελληνικής καταγωγής Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου
5) Τρεις(3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
6) Ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
7) Πρωτότυπο Μηχανογραφικό Δελτίο (υποψηφίου-εκτυπώνεται από το σύστημα-υπογεγραμμένο)
8) Αίτηση (υποψηφίου-εκτυπώνεται από το σύστημα-υπογεγραμμένη)
9) Υπεύθυνη Δήλωση (υποψηφίου-εκτυπώνεται από το σύστημα-υπογεγραμμένη)
Σημείωση:Η μετάφραση των εν λόγω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:
  • Είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι)
  • Είτε από Έλληνα δικηγόρο
ΠΗΓΗ: http://tachydromos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: